Temel Politikalar ve Öncelikler

TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

 1. Turizm sektöründeki potansiyel ve mevcut girişimcilerin ve çalışanların bilgi beceri ve yeterliklerini arttırmak.
 2. Gelecekte iş gücü piyasasında yer alacak alan Fakültemiz öğrencilerinin yetenek ve yeterliklerini arttırmak, turizm sektöründeki geleceğin işvereni, bu alanda yeni çalışmaya başlayacak veya başlamış olan öğrencileri, özellikle mesleki eğitim alan öğrencileri, ulusal ve uluslararası turizm standartları ile tanıştırmak.
 3. Eğitimin etkin şekilde yürütülebilmesi için öğretim elemanlarının sayı ve nitelik açısından yeterli düzeyde olmasını sağlamak, kendilerini ve mesleklerini gerçekçi bir anlayışla kavrayan, hem kendilerinin hem de mesleklerinin gelişimine katkıda bulunacak faaliyetleri gerçekleştiren bireyler olmasını desteklemek.
 4. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde, öğrenci katılımını arttırmak amacıyla etkileşimli öğretim yöntemlerini geliştirerek “öğreten merkezli” klasik yöntemleri terk ederek, “öğrenen merkezli” etkin yöntemleri geliştirerek uygulamaya katmak ve süreklilik kazandırmak.
 5. Kendine güvenen, problem çözebilen, etkin iletişim kurabilen, liderlik özellikleri gelişmiş bireyler yetiştirmek ve bunun için öğrencileri bilimsel faaliyetlere katılmaları için desteklemek.
 6. Öğrencilerin Üniversitemize, Fakültemize, şehre ve bölgeye adaptasyonu sağlamak ve öğrencilerimizle mezuniyet sonrasında da işbirliğini sürdürme çalışmalarımıza işlerlik kazandırarak, kurumsal aidiyeti ve toplumsal yararlılığı sürekli hale getirmek.
 7. Fakültenin akademik kadrosunun nitelikli elemanlarla güçlendirmek ve öğretim elemanlarının akademik gelişmelerini arttıracak çalışmaları gerçekleştirmek.
 8. Öğretim elemanlarımıza ve öğrencilere Üniversitemiz akademik ve etik İlkeleri çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları yaparak, kurumsal ve toplumsal yararlılığı artırmak.
 9. Fakültemiz öğretim elemanlarının araştırma faaliyetlerini geliştirmek amacı ile öğretim elemanlarının kendi içinde ve diğer fakülte öğretim elemanları ile proje geliştirmelerini ve çalışmalarını sağlamak.
 10. Çağdaş bilimsel düşünce ve yöntemlerden yararlanıp, “ortak akıl kullanımını” öne çıkararak, adil, katılımcı bir yönetim anlayışını sürdürmek.
 11. Topluma hizmet sunumunu sağlayacak aktiviteleri gerçekleştirmek ve Sektörle işbirliği sürecini hızlandırarak sertifika programları düzenlemek.
 12. Öncelikli olarak; Fakültemizde kurumsal kimlik oluşturmaya çalışmak, öğrenci merkezli bir eğitim-öğretim anlayışından hareket ederek eğitim kalitesinin geliştirilmesine yönelik bir sıra faaliyette bulunmak ve üniversitelerin ilgili alanlardaki programlarını inceleyerek öğretim programlarında akreditasyonları sağlamak.