2020-2021 Bahar Dönemi Ders kayıtları

'

Değerli Öğrenciler,

Turizm Fakültesi 2020-2021 Bahar Dönemi Akademik Takvimi aşağıdaki gibidir.

BAHAR YARIYILI

22-26 Şubat 2021

Kayıt Yenileme

01-05 Mart 2021

Ders Ekleme-Bırakma, Geç Kayıtlar ve Danışman Onayları

01 Mart 2021

Derslerin Başlaması

 

- Öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanabilmek için her yarıyıl akademik takvimde belirlenen süre içinde kaydını yenilemek zorundadır.

-Ders kayıtlarınızı yukarıda belirtilen tarihlerde, öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapabilirsiniz.

- Haklarınızın kaybolmaması için Lütfen ders seçimlerinizi ve olursa ders ekleme – bırakmayı belirtilen tarihlerde yapınız.

- Anlaşılmayan bir durum veya sorun olduğunda danışmanınız ile irtibata geçiniz.

- Her dönem aldığınız derslerin AKTS toplamının 30 olmasına dikkat ediniz.

-Alt dönemlerden alması gereken dersi olan öğrencilerin öncelikle bu dersleri almaları gerekmektedir.

- Dördüncü yarıyıl sonundan itibaren GNO’su 1.80’in altında olan başarısız öğrenciler olması gereken yarıyıllardan ders alamazlar.

-Bahar döneminde derslerin ne şekilde devam edeceği bilgisi, pandemi koşullarına göre  bilahare bildirilecektir.

 

Esenlik dileklerimizle,

 

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS-LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ’nin kayıt yenileme, danışmanlık ve derse kaydolma esasları  ile ilgili maddeleri aşağıdaki gibidir.

-Lütfen Yönetmeliği dikkatle inceleyiniz. Haklarınızı ve sorumluluklarınızı öğreniniz.

Kayıt yenileme

MADDE 6 – (1) Öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanabilmek için her yarıyıl akademik takvimde belirlenen süre içinde kaydını yenilemek zorundadır. Kaydını yenilemeyen öğrenci ders alamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) (Değişik:RG-22/10/2017-30218) Katkı payını/öğrenim ücretini ödeyen öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme haftasında, 18 inci madde hükümlerine ve Senatoca belirlenen esaslara göre, bilgisayar ortamında interaktif olarak kaydını yenilemesi gerekir. Bunlardan birini yerine getirmemiş olan öğrencinin kaydı yenilenmez.

(3) Öğrenciler, kayıt yenileme haftası içerisinde danışman tarafından onaylanan ders kayıt formunun çıktısını ÖBS üzerinden alıp imzalayarak danışmanına teslim eder.

(4) Öğrenci ekle-sil haftası içinde danışmanının uygun gördüğü ders/dersleri ekleyip bırakabilir. Bu durumda, yeni ders kayıt formunun çıktısını ÖBS sistemi üzerinden alıp imzalayarak danışmanına teslim eder. Öğrencinin ekle-sil haftası sonrasında ders kayıt formunda yer alan ya da almayan derslere itiraz hakkı bulunmaz.

(5) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Öğrenciler kayıt yenileme işlemini şahsen veya noter tasdikli yetki belgesi verdikleri vekilleri aracılığı ile yaparlar.

(6) Mazereti nedeniyle kayıt yenileme haftasında kaydını yenileyemeyen öğrenciler, kayıt yenileme haftasını takip eden ilk hafta içinde bulundukları Bölüm/Programa mazeret kayıt yenileme talebinde bulunabilirler. Mazeretleri ilgili Yönetim Kurulunda kabul edilen öğrenci bu kararın alındığı tarihten itibaren en geç bir hafta içinde kaydını yeniler. Bu süre zarfında kayıt yenilemeyen/yenileyemeyen öğrenci tekrar mazeret kayıt yenileme talebinde bulunamaz. Mazeret kaydı yaptıran öğrencinin derslere devam/devamsızlık durumu derslerin başlama tarihi esas alınarak hesaplanır.

(7) İlgili Yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmadan veya 32 nci maddede yer alan mazeretlerden biri nedeniyle kaydını yenilemeyen öğrencinin o yarıyılı/yarıyılları azami öğrenim süresi içinde sayılır.

(8) (Değişik:RG-22/10/2017-30218) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirlenen azami süreler içinde mezun olamayan öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre ilgili döneme ait katkı payını/öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yenileyebilir. Bu durumdaki öğrencinin öğrencilik statüsü devam eder. Ancak ders ve sınavlara katılma ve varsa tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamaz.

(9) Öğrenci, dersin programdan kalkmış olması durumunda, ilgili Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen eşdeğer ders veya derslere kaydını yaptırır.

 

Danışmanlık

MADDE 16 – (1) (Değişik:RG-27/9/2016-29840) Eğitim-öğretim yılı başında bölüm başkanlığının önerisi dikkate alınarak ilgili yönetim kurullarınca her öğrenciye, ilgili bölümün öğretim üyeleri arasından, yeterli öğretim üyesi bulunmayan birimlerde ise öğretim görevlileri arasından da danışman ataması yapılabilir. Danışmanlar, öğrencilerin kayıt yenileme, ders ekleme bırakma işlemlerine onay vermekle ve bu öğrencilerin kayıtlı oldukları programı izlemelerinde; eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamıyla ilgili sorunlarının çözümünde rehberlik yapmakla görevlidirler.

(4) Öğrenci, kayıt yenileme sırasında derslerini danışman gözetiminde belirler ve ders kayıtları danışman tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.

(5) Danışman süresi içerisinde kaydını yenilemeyen ve onaylatmaya gelmeyen öğrencinin ders kaydından sorumlu değildir.

 

Derse kaydolma esasları

MADDE 18 – (1) Akademik birimlerde ders alma ve ders geçme esasına dayalı kredili sistem uygulanır.

(2) Öğrenci, her yarıyıl akademik takvimde belirlenen süre içinde derslere kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Haftalık ders programında diğer derslerle kısmen de olsa çakışan derslerden birine kayıt yapılamaz. Bu koşul devamsızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için de geçerlidir. Buna karşın, bu koşul öğrencinin önceki yarıyıllardan alıp da devam koşulunu yerine getirdiği başarısız olduğu dersler için geçerli değildir.

(4) Öğrenci, süresi içinde ve belirlenen kurallara uygun olarak kaydolmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez; girdiği takdirde, bunlar geçersiz sayılır.

(5) Öğrenci, normal olarak alması gereken yarıyılda almadığı veya alıp da başarılı olamadığı derslere, o derslerin verildiği ilk yarıyılda, öncelikle en alt yarıyıldan başlayarak kaydolmak zorundadır.

(6) Hazırlık sınıfları hariç, GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler başarısız öğrencilerdir. Başarısız öğrenciler öncelikle transkriptlerindeki (FF), (FD), (YS) ve (DS) olan dersleri yeniden almak zorundadır. Lisans programlarında dördüncü yarıyıl sonundan itibaren GNO’su 1.80’in altında olan başarısız öğrenciler olması gereken yarıyıllardan ders alamazlar. Bu süreler azami öğretim süresinden sayılır.

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)