Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Lisansüstü Turizm İşletmeciliği ve Sağlık Turizmi bölümlerine ilişkin kontenjanlar, başvuru koşulları ve istenen belgeler ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

SOSYAL BİLİMLER ALANI KONTENJANLARI

 

SOSYAL BİLİMLER ALANI DOKTORA PROGRAMI KONTENJANLARI

 DOKTORA

TC

UYRUKLU

YABANCI

UYRUKLU

YATAY GEÇİŞ

ALES

PUAN TÜRÜ

AÇIKLAMA

ALAN İÇİ

ALAN DIŞI

ALAN İÇİ

ALAN DIŞI

Turizm İşletmeciliği

8

4

2

2

4

EA

Alan içi: Turizm disiplini altında öğretim verilen programlardan (Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Seyahat İşletmeciliği ve Rehberliği, Turizm İşletmeciliği, Konaklama İşletmesi vb.)

Alan dışı: Öğrenciler bilimsel hazırlık alacaklardır.

 

 

SOSYAL BİLİMLER ALANI TEZLİ YÜKSEK LİSANS  PROGRAMI KONTENJANLARI

 TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TC

VATANDAŞI

YABANCI

UYRUKLU

YATAY GEÇİŞ

ALES

PUAN TÜRÜ

AÇIKLAMA

 

ALAN İÇİ

ALAN DIŞI

ALAN İÇİ

ALAN DIŞI

 

 

 

Turizm İşletmeciliği

12

4

4

2

4

EA

Alan içi: Turizm disiplini altında öğretim verilen programlardan (Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Seyahat İşletmeciliği ve Rehberliği, Turizm İşletmeciliği, Konaklama İşletmesi vb.)

Alan dışı: Öğrenciler bilimsel hazırlık alacaklardır.

Sağlık Turizmi

10

10

4

4

2

EA

Alan içi: Turizm disiplini altında öğretim verilen programlardan (Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Seyahat İşletmeciliği ve Rehberliği, Turizm İşletmeciliği, Konaklama İşletmesi vb.)

Alan dışı: Öğrenciler bilimsel hazırlık alacaklardır.

 

 

SOSYAL BİLİMLER ALANI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS  PROGRAMI KONTENJANLARI

 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

TC

VATANDAŞI

YABANCI

UYRUKLU

YATAY GEÇİŞ

AÇIKLAMA

Turizm İşletmeciliği (İkinci Öğretim)

20

5

2

-

Sağlık Turizmi (İkinci Öğretim)

20

5

2

-

           

 

 

 

 

 

 

 

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

 

 • Genel Hükümler
 • 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile 02 Mayıs 2017 tarih ve 30054 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde yer alan hükümler geçerlidir:
 • Adaylar bir başvuru döneminde en fazla 1 tezli- 1 tezsiz olmak üzere Enstitü bünyesinde iki yüksek lisans programına başvuru yapabilir.
 • Mezuniyet not ortalamaları 100’lük sisteme göre hesaplanır. Diplomasında veya not transkript belgesinde mezuniyet not ortalaması 100’lük sisteme göre hesaplanmamış adayların not ortalamalarının 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Senato’nun kararı ile belirlenen not dönüşüm cetveli esas alınır.
 • Ön lisans eğitiminden sonra lisans tamamlama yoluyla lisans diploması alanların mezuniyet not ortalamaları ön lisans notları da dikkate alınarak sekiz yarıyıl üzerinden hesaplanır. Bu nedenle adayların 2 yıllık ön lisans transkriptlerini de başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.
 • Bu programa başvurmak için gerekli olan öğrenim düzeyini (yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için yüksek lisans) yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların YÖK’ten denklik belgesi almış olmaları zorunludur.

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ KABULÜ

 • Lisans programı mezunu olmak.
 • Adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir.

 

LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Tezli Yüksek Lisans

 • ALES veya eşdeğeri sınav puanının %50’si, Lisans not ortalamasının %10’u, Bilim Sınavı puanının %30’u, Yabancı dil puanının %10’u toplanır. Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için oluşacak toplam notu en az 65 olanlar programa kabul edilirler.
 • Tezli yüksek lisans programları için bilim sınavı yazılı olarak yapılır. Adayların başarılı sayılmaları için bilim sınavına girmeleri ve sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir.
 • Tezli yüksek lisans programları yabancı dil puanı için, YDS, ÜDS, KPDS, YÖKDİL, ÇOMÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun yaptığı yabancı dil sınavı ve YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından alınan puanlar geçerlidir.

 

DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ KABULÜ

 • Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
 • Adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 puana sahip olmaları gerekir. Doktora programları için bilim sınavı yazılı olarak yapılır.
 • Anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlardan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

 

 

 

LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Doktora

 • Doktora programına giriş puanı; ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, bilim sınavının %30’u (%15 yazılı;%15 mülakat) alınarak hesaplanır.
 • Bilim sınavına giren ve bu sınavdan 100 üzerinden en az 50 puan alan adylardan giriş puanı 70 veya daha yüksek olanlar, giriş puanına göre sıralanarak kontenjan dahilinde doktora programlarına kabul edilir.
 • Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

 

* Turizm İşletmeciliği Doktora Programı

Turizm İşletmeciliği doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.


Turizm İşletmeciliği doktora programı kapsamında dersler Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Turizm Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Programla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

 

* Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans

Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Turizm İşletmeciliği tezli yüksek lisans programı kapsamında dersler Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Turizm Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Programla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 

* Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans

Turizm İşletmeciliği Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Turizm İşletmeciliği tezsiz yüksek lisans programı kapsamında dersler Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Turizm Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Programla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Ders Programı ekte yer almaktadır.

 

* Sağlık Turizmi Tezli Yüksek Lisans 

Sağlık Turizmi  Tezli Yüksek Lisans Programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Sağlık Turizmi  tezli yüksek lisans programı kapsamında dersler Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Turizm Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Programla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

 

* Sağlık Turizmi Tezsiz Yüksek Lisans 

Sağlık Turizmi Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Sağlık Turizmi tezsiz yüksek lisans programı kapsamında dersler Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Turizm Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Programla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Ekler

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Ders Programı.pdf