.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi

Hızlı Ulaşım
 
 
Anasayfa » Lisansüstü » Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans
Turizm İşletmeciliği Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program toplam 30 krediden az ve 45 krediden fazla olmamak üzere en az on ders ve dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisizdir. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Raporu başarısız bulunan öğrenci, izleyen yarıyılda dönem projesine yeniden kayıt yaptırmak ve bu yarıyıl sonunda da yeni bir yazılı rapor vermek zorundadır.

Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci, danışmanının ve anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile, diğer üniversitelerden ve/veya Üniversitedeki diğer enstitülerden de dersler alabilir.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların; lisans öğrenimini tamamlamış ve başvuru koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Adayların yüksek lisans programına kabul edilmesi için;

1) Bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

2) Yüksek lisans programına başvuranların mezuniyet not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir. Belirlenen lisans not ortalamasının alt sınırı Senato kararı ile yükseltilebilir. Başvuran adayların mezuniyet ortalamaları, not dönüşüm hesabı ve Senatonun kararı ile belirlenen not dönüşüm cetveli esas alınarak yapılır.

3) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan Türk uyruklu adayların YÖK’ten denklik belgesi almış olmaları gerekir.

4) ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az YÖK tarafından ilan edilen 55 standart puanı almış olmaları gerekir. YÖK tarafından belirtilen diğer uluslararası sınavlardan alınan eşdeğer puanlar da geçerlidir. Yüksek lisans programına başvuruda bulunabilmek için belirlenen ALES puanının alt sınırı Senato kararı ile yükseltilebilir.

Yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesinde;

1) Giriş puanı; lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u, ALES puanının %50’si ve 100 üzerinden değerlendirilen yazılı bilim sınavının %20’si alınarak hesaplanır.

2) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuara bağlı anasanat dallarına öğrenci kabulünde; ALES puanı aranmadığından, yerine uygulama sınavının % 50’si alınarak yüksek lisans giriş puanı hesaplanır.

3) Yüksek lisans giriş puanı 60 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre yüksek lisans programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir. Adaylar, Enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamaz.

4) Alanıyla ilgili yapılacak bilim sınavı yazılı olarak yapılır. Bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız ilan edilir.

5) Yüksek lisans giriş puanları eşit olan adaylardan, ALES puanı yüksek olan, ALES puanları eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.”

Öğrenci kabulü için, yabancı dil sınavı yapılır. Ulusal ve uluslar arası geçerlilikleri olan KPDS, ÜDS, IELTS ve TOEFL gibi sınavların birinden yüksek lisans için Senato tarafından belirlenen puanı bulunduğunu belgeleyenler yabancı dil sınavından muaf tutulur. Yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerden yabancı dili yetersiz olanlara en çok bir yıla kadar yabancı dil öğrenmeleri için süre tanınır. Bir yıl sonunda basarısız olan öğrencilerin Enstitü ile ilisiği kesilir. KPDS , ÜDS, IELTS, TOEFL ve benzeri sınavlardan belgesi bulunmayan adaylar YDYO tarafından düzenlenen yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavı,ilgili branslara göre fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarına yönelik olarak hazırlanır. Yeterlik Sınavı; birincisi Ağustos veya Eylül aylarında, ikincisi Ocak ayında ve üçüncüsü Haziran ayında olmak üzere, yılda 3 defa yapılır. Yeterlik sınav tarihleri enstitülerin yüksek lisans programlarının baslama tarihine göre belirlenebilir. Bu sınavlardan Senato tarafından belirlenen puanı alan adaylara verilen belge, Üniversitenin ilgili birimlerinde bir yıl için geçerli kabul edilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Planı için   tıklayınız...   
 
yukari