AZAMİ SÜRE SONU (ÖĞRENCİLİĞİN SONA ERMESİ) İLE İLGİLİ DUYURU

AZAMİ SÜRE SONU (ÖĞRENCİLİĞİN SONA ERMESİ) İLE İLGİLİ DUYURU

2547 Sayılı Kanunun 44.maddesinin c maddesi aşağıdaki gibidir. Buna göre 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından başlamak üzere aşağıdaki madde hükümleri uygulanacaktır.

 

…c. (Değişik: 19/11/2014-6569/28 md.) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. 2547 Sayılı kanunun 4. Maddesi (a) bendinde  Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim programından mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları (başarı notu FD-FF-YS olanlar) bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda, mezun olabilmesi için başarması gereken toplam ders sayısını, beşe indiremeyen öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir. Azami öğrenim süresi sonunda kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam şartını sağlayamadığı ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir. Buna göre Azami sürelerini dolduran öğrencilerin en geç 17.08.2018 tarihine kadar Fakültemiz öğrenci işleri bürosuna başvurmaları gerekmektedir.